Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 348 Stb. 2014, 348
01-01-2012   Wijziging Stb. 2011, 652 Stb. 2011, 651
  Wijziging Stb. 2011, 646 Stb. 2011, 645
01-10-2009   Wijziging Stb. 2009, 284 Stb. 2009, 283
01-01-2007   Wijziging Stb. 2006, 450 Stb. 2006, 450
01-01-2005   Wijziging Stb. 2004, 719 Stb. 2004, 719
01-01-2004   Wijziging Stb. 2003, 388 Stb. 2003, 388
01-01-2003   Wijziging Stb. 2002, 648 Stb. 2002, 648
01-04-2001   Wijziging Stb. 2001, 183 Stb. 2000, 496,
samen met
Stb. 2001, 144
01-07-1998   Nieuwe regeling Stb. 1998, 308 Stb. 1998, 382,
samen met
Stb. 1998, 204

 

 

BESLUIT van 27 april 1998 tot het voor de toepassing van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen gelijkstellen van vreemdelingen met Nederlanders (Besluit gelijkstelling vreemdelingen Abw, Ioaw en Ioaz

1. Redactie: Ingevolge artikel 5.6, onderdeel B, van het Besluit maatschappelijke ondersteuning is het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw, Ioaz, Wvg en Wwik voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw, Ioaz en Wwik. Vervolgens is ingevolge artikel I, onderdeel C, van het Besluit 1 juli 2009, Stb. 2009, 284, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw, Ioaz, Wvg en Wwik voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw, Ioaz en Wwik. Vervolgens is ingevolge artikel IV, onderdeel C, van het Besluit 22 december 2011, Stb. 2011, 646, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw, Ioaz en Wwik voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz. Vervolgens is ingevolge artikel II, onderdeel C, van het Besluit 22 december 2011, Stb. 2011, 652, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw en Ioaz. Vervolgens is ingevolge artikel IX, onderdeel B, van het Besluit van 6 oktober 2014, Stb. 2014, 348, het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw en Ioaz met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 1997, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/97/0567;
     Gelet op de artikelen 7, derde lid, van de Algemene bijstandswet, 6, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 6, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 1997, nr. W12.97.0307);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 1998, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/98/0477;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. [Voorwaarden gelijkstelling met Nederlander]
-1. Voor de toepassing van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt met een Nederlander gelijkgesteld de vreemdeling die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e of l, van de Vreemdelingenwet 2000:
a. vóór de beëindiging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend om voortgezette toelating; of
b. binnen de termijn, genoemd in artikel 69, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, of, buiten die termijn, ingeval artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden, bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking van de toelating in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e of l, van de Vreemdelingenwet 2000.
-2. De gelijkstelling, bedoeld in het eerste lid, eindigt zodra:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.