Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 17678 Stb. 2012, 329
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 244 Stcrt. 2003, 244
30-09-2000   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 188 Stcrt. 2000, 188

 

 

18 september 2000/nr. BZ/ACT/00/43225
Directie Bijstandszaken

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 144a, eerste lid, van de Algemene bijstandswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Participatiewet;
b. het Bbz 2004: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
c. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. boekjaar: de periode van twaalf maanden waarover de administratie van de zelfstandige wordt gevoerd.

 

Art. 2. [Voorwaarden bijstandverlening | Indiening aanvraag]
-1. De bijstand, bedoeld in artikel 37 van het Bbz 2004, kan worden verleend indien de zelfstandige gedurende een periode van ten minste drie weken als gevolg van zeer dringende redenen van tijdelijke aard zijn bedrijf of beroep in het buitenland niet heeft

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.