MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing) (bewerkt)
MEMORIE VAN TOELICHTING (tweede lezing) (bewerkt)

Parlementaire behandeling eerste lezing:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 442, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 442, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 442, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 442, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 7 (amendement-Koekkoek)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 8 (amendement-Scheltema-De Nie)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 9 (gewijzigd amendement-Scheltema-De Nie en Koekkoek)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 10 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 442, nr. 11 (nader gewijzigd amendement-Scheltema-De Nie en Koekkoek)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 3317-3334
- Handelingen II 1997-1998, blz. 3448-3478
- Handelingen II 1997-1998, blz. 3490
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 442, nr. 231 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 442, nr. 231a (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 442, nr. 231b (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 442, nr. 231c (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 442, nr. 231d (eindverslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 1114-1125
- Handelingen I 1997-1998, blz. 1128-1146

Parlementaire behandeling tweede lezing:
- Kamerstukken II 1997-1998, 26 158, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1997-1998, 26 158, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 158, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 158, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 158, nr. 6 (brief Minister van BZK)
- Handelingen II 2000-2001, blz. 6062
- Kamerstukken I 2001-2002, 26 158, nr. 57 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2001-2002, 26 158, nr. 57a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2001-2002, 26 158, nr. 57b (eindverslag)
- Handelingen I 2001-2002, blz. 905-919
- Handelingen I 2001-2002, blz. 933-949

 

 

 

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 144, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden van woningen. Inwerkingtreding: 21 maart 2002.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 12 maart 1998 (Stb. 1998, 146) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT + bis]
De Grondwet ondergaat de in de artikelen II en III omschreven veranderingen.

 

Art. II.  [MvT + bis]
Artikel 12 van de Grondwet komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.