MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 292, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 292, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 292, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 292, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 292, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 292, nr. 7 (nota van wijziging)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 4997-5005
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5092
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 292, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 292, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 292, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 292, D (eindverslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 1893-1894

 

 

 

WET van 29 juni 2004, Stb. 2004, 296, tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers. Inwerkingtreding: 1 juli 2004 (Stb. 2004, 297).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om wijzigingen aan te brengen in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine werkgevers;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In de artikelen 75c, eerste lid, en 76e, onderdeel a, wordt "78, zevende lid" vervangen door: 78, zesde lid.
B. [MvT]
Artikel 76e, onderdeel d, vervalt, onder verlettering van de onderdelen e en f tot onderdelen d en e.
C. [MvT]
Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.