MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 7 (amendement-Weekers)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 8 (amendement-Noorman-den Uyl en Bruls)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 9 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 10 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 499, nr. 11 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 499, nr. 12 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 499, nr. 5 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 5159
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 499, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 499, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2003-2004, 29 499, C (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 499, D (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2032-2037
- Handelingen I 2003-2004, blz. 2098-2103

 

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand. Inwerkingtreding: 23 juli 2003, zie artikel VIII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet werk en bijstand en enige andere wetten te wijzigen in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:
d. die per kalenderjaar langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland;.
2. In het derde lid wordt "of een inrichting voor justitiƫle jeugdbescherming zijnde een landelijke voorziening als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de jeugdhulpverlening" vervangen door: of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen.
3. Het vierde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.