MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 4 (oorspronkelijke tekst MvT)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 5 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 7 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 483, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 10 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 12 (amendement-Halsema)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 13 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 14 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 15 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 16 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 17 (amendement-Van der Vlies)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 18 (amendement-Buijs c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 19 (gewijzigd amendement-Halsema c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 20 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 21 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 22 (nader gewijzigd amendement-Halsema c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 23 (motie Weekers c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 24 (motie-Heemskerk c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 25 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 483, nr. 26 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 483, nr. 27 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 483, nr. 28 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 483, nr. 29 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 515-550
- Handelingen II 2004-2005, blz. 600-610
- Handelingen II 2004-2005, blz. 645-661
- Handelingen II 2004-2005, blz. 704-706
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, E (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, F (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, G (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 483, H (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 483, I (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken I 2005-2006, 29 483, J (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 508-526
- Handelingen I 2004-2005, blz. 534-539
- Handelingen I 2004-2005, blz. 550-558
- Handelingen I 2004-2005, blz. 560

 

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 725, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat. Inwerkingtreding: 9 maart 2005 (Stb. 2005, 101).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te bevorderen dat de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet voor de kosten van ingevolge die wet aan hen verstrekte zorg wordt vergroot door te bepalen dat verzekerden die geen of weinig gebruik hebben gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat, een no-claimteruggave ontvangen en dat verzekerden zich hierdoor bewust worden van die kosten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Ziekenfondswet wordt na artikel 18 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 18a.
-1. Indien een verzekerde in enig kalenderjaar geen of weinig gebruik heeft gemaakt van zorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, heeft hij jegens het ziekenfonds waarbij hij ingeschreven was aanspraak op een uitkering. Voor de toepassing van dit artikel worden een vergoeding als bedoeld in artikel 10 en een uitkering als bedoeld in artikel 11 gelijkgesteld aan het gebruik maken van zorg waarop aanspraak bestaat. [MvT]
-2. Het bedrag van de uitkering voor de verzekerde die geen gebruik heeft gemaakt van zorg wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Indien de ten laste van de ziekenfondsverzekering komende kosten van zorg waarvan een verzekerde gebruik heeft gemaakt lager zijn dan het in de eerste volzin bedoelde bedrag, is de uitkering voor de verzekerde gelijk aan het verschil tussen dat bedrag en de kosten van de zorg. [MvT]
-3. Voor de toepassing van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.