MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 7 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 10 (motie-Bruls en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 11 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 850, nr. 12 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 850, nr. 13 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1795-1801
- Handelingen II 2004-2005, blz. 1852
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 850, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2004-2005, 29 850, B (eindverslag)
- Handelingen I 2004-2005, blz. 507-508

 

 

 

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 733, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van de AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek. Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 734).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand te wijzigen in verband met de financiële tegemoetkoming waarop personen met een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet met ingang van het kalenderjaar 2005 recht hebben, alsmede in verband met enige aspecten betreffende de financieringssystematiek van die wet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
Aan artikel 31, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.