Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 097.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5178-5179, 5197-5197.
Kamerstukken I 2004-2005, 30 097 (A, B).
Handelingen I 2004-2005, blz. 1353-1354.

 

 

WET van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten. Inwerkingtreding: 1 september 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen vóór de inwerkingtreding te wijzigen in verband met het introduceren van de mogelijkheid van toezending van vooringevulde aanvraagformulieren door de Belastingdienst/Toeslagen;
     dat het wenselijk is bij die gelegenheid de benamingen "huursubsidie" en "tegemoetkoming kinderopvang" wettelijk te wijzigen in "huurtoeslag" respectievelijk "kinderopvangtoeslag";
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
De Huursubsidiewet wordt als volgt gewijzigd:
(...)
H.
In artikel 59 wordt "Huursubsidiewet" vervangen door: Wet op de huurtoeslag.

 

Art. VII.
In artikel 8:41, derde lid, onderdeel a, onder 4º, van de Algemene wet bestuursrecht wordt "Huursubsidiewet" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.