MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30202, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30202, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30202, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30202, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30202, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 1233
- Kamerstukken I 2005-2006, 30202, A (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 352-353

 

 

 

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 625, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten. Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 716).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verplichting voor gemeenten om hun reïntegratietrajecten uit te besteden af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
Artikel 7 van de Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.
2. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het tweede tot en met vierde lid.

 

Art. II. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers  [MvT]
Artikel 34 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.
2. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.