MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 493, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 493, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 493, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 493, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 493, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 493, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5047
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5259-5294
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 493, A (eindverslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 493, B (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1747-1753

 

 

 

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 373, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand. Inwerkingtreding: 11 oktober 2006 (Stb. 2006, 456).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Vreemdelingenwet 2000 af te stemmen op Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158), en in verband hiermee ook een voorbehoud te maken bij het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
B. [MvT]
Artikel 11, eerste tot en met derde lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.