MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 667, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 667, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 667, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 667, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 667, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 667, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 667, nr. 7 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 667, nr. 7 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 667, nr. 8 (motie-Verburg)
- Kamerstukken II 2007-2008, 30 667, nr. 8 (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 507-509
- Handelingen II 2006-2007, blz. 613-614
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 667, A (eindverslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 126-127

 

 

 

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 559, tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet. Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 702).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is toekenning van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet bij wet te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
Na artikel 29 van de Algemene nabestaandenwet wordt een paragraaf met opschrift ingevoegd, luidende:
ยง 6a. Tegemoetkoming in aanvulling op de nabestaandenuitkering, de halfwezenuitkering en de wezenuitkering
Art. 29a.
-1. Degene die een nabestaandenuitkering ontvangt, heeft tevens recht op een tegemoetkoming.
-2. Degene die een halfwezenuitkering ontvangt en geen nabestaandenuitkering ontvangt als bedoeld in het eerste lid, heeft tevens recht op een tegemoetkoming.
-3. Degene die een wezenuitkering ontvangt, heeft tevens recht op een tegemoetkoming.
-4. De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, wordt niet beschouwd als een nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering of wezenuitkering op grond van deze wet, behoudens voor de toepassing van afdeling II van hoofdstuk 3.
-5. Geen recht op een tegemoetkoming als bedoeld in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.