Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 308.
Handelingen II 2005-2006, blz. 3562-3562, 5631-5631, 5845-5874, 6080-6084; 2006-2007, blz. 1261-1265, 1460-1461.
Kamerstukken I 2005-2006, 2006-2007, 30 308 (A, B, B herdr., B 2e herdr., C, D, E, F, G, G herdr., H).
Handelingen I 2006-2007, blz. 337-352, 353-363, 383-394, 407-407.

 

 

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 625, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 645).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huidige stelsel van inburgering in de Nederlandse samenleving te herzien door een algemene plicht tot inburgeren voor vreemdelingen en een plicht tot inburgering voor enkele categorie├źn Nederlanders te introduceren, alsmede het verstrekken van bepaalde verblijfsvergunningen afhankelijk te maken van het behalen van het inburgeringsexamen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  9

Rechtsbescherming

 

Art. 53.
Aan onderdeel C van de bijlage bij de Beroepswet wordt toegevoegd:
24f. Wet inburgering.

 

 

HOOFDSTUK  10

Wijziging van andere wetten

 

Art. 58.
De Wet werk en bijstand wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.