MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 679, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 679, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 679, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 679, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 679, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 679, nr. 6 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 679, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 679, nr. 8 (motie-Van Gent)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 679, nr. 9 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 679, nr. 10 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 504-507
- Handelingen II 2006-2007, blz. 1104-1105
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 679, A (eindverslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 406-407

 

 

 

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 712, houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand. Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 713).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke verantwoordelijkheid bij gemeenschappelijke uitvoering van socialezekerheidswetten te versterken en de verstrekking van voorschotten op grond van de Wet werk en bijstand nader te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan paragraaf 1.2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Art. 8b. Gemeenschappelijke regelingen
Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van paragraaf 7.1, in de plaats van de betrokken colleges.
B. [MvT]
Artikel 52 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.