GEWIJZIGDE MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 1 (geleidende brief)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 4 (advies RvS en reactie indiener)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 5 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 6 (gewijzigde memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 7 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 8 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 10 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 11 (brief Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 12 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 13 (brief indiener)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 14 (brief indiener)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 15 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 948, nr. 16 (brief Staatssecretaris van Financiën)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 948, nr. 17 (brief indiener)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 948, nr. 18 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 948, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 948, nr. 20 (brief Noorman-den Uyl)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5317-5333
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5437-5454
- Handelingen II 2005-2006, blz. 6402-6415
- Handelingen II 2006-2007, blz. 1445
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 948, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 948, B (eindverslag)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 948, C (brief Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 948, D (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 948, E (brief voorzitter Tweede Kamer)
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 948, F (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 419-427
- Handelingen I 2006-2007, blz. 442-455
- Handelingen I 2006-2007, blz. 759-770

 

 

 

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 289, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders). Inwerkingtreding: treedt niet in werking.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is zoveel mogelijk alleenstaande ouders de kans te bieden arbeid en zorg te combineren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. 1.
In deze wet wordt verstaan onder:
a. alleenstaande ouder: degene die geen partner heeft, een huishouding voert met een kind dat bij de aanvang van het berekeningsjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt en deze huishouding voert met geen ander dan kinderen die bij de aanvang van het berekeningsjaar de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt;
b. Vazalo-toeslag: een van de draagkracht afhankelijke toeslag voor voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders.

 

Art. 2.
-1. De alleenstaande ouder die tegenwoordige arbeid verricht en daaruit in het berekeningsjaar meer dan €|4366,00 inkomen uit werk en woning in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 geniet of die in het berekeningsjaar in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, bedoeld in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, heeft aanspraak op de Vazalo-toeslag tot het bedrag volgens de volgende tabel:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.