MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 138, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 138, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 138, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 138, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 138, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 138, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 138, nr. 7 (motie-Fritsma)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 3227-3234
- Handelingen II 2007-2008, blz. 3288-3289
- Handelingen II 2009-2010, blz. 4511
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 138, A (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 934

 

 

 

WET van 6 maart 2008, Stb. 2008, 87, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Inwerkingtreding: 28 maart 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de omstandigheid dat opneming met toepassing van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen of een verpleging in een forensisch psychiatrisch centrum kan leiden tot onverzekerdheid, schulden of dakloosheid in voorkomende gevallen onwenselijk is en dat het wenselijk is de doelgroep van de langdurigheidstoeslag uit te breiden met gedeeltelijk arbeidsgeschikten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 13, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Het eerste lid, onderdeel a, is, voor zover het het recht op bijzondere bijstand betreft, niet van toepassing op de persoon aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel van artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht of, na ontslag van alle rechtsvervolging, van artikel 37b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
B.
Artikel 36, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.