MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 127, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 127, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2006-2007, 31 127, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 127, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 127, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 127, nr. 6 (amendement-Hamer c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 127, nr. 7 (motie-Nicolaï en Fritsma)
- Handelingen II 2007-2008, blz. 3289-3298
- Handelingen II 2007-2008, blz. 3782
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 127, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 127, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 127, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2007-2008, 31 127, D (eindverslag)
- Handelingen I 2007-2008, blz. 1055-1056

 

 

 

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 132, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland. Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (Stb. 2008, 191).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand aan te passen in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
In artikel 13 van de Wet werk en bijstand komt het vierde lid als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.