Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 295.
Handelingen II 2007-2008, blz. 5664-5668, 5776-5777.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 295 (A, B).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1258-1258.

 

 

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 197, tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 13 juni 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie als zodanig te noemen in de wetten die haar beleidsterreinen betreffen en voorts diverse andere wijzigingen, van ondergeschikte aard, in diverse wetten door te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XX.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt "Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer" vervangen door: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

 

Art. XXI.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt "Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.