MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 559, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 559, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 559, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 559, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 559, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 559, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 559, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 559, nr. 8 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 559, nr. 9 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 559, nr. 10 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 559, nr. 13 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1275
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 559, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 813-828
- Handelingen I 2008-2009, blz. 853-876
- Handelingen I 2008-2009, blz. 909

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 586, tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 587).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in het kader van deregulering het wenselijk is de Invoeringswet Wet werk en bijstand in te trekken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, vier onderdelen toegevoegd, luidende:
i. Algemene bijstandswet: Algemene bijstandswet zoals deze luidde op 31 december 2003;
j. Wet inschakeling werkzoekenden: Wet inschakeling werkzoekenden zoals deze luidde op 31 december 2003;
k. Besluit in- en doorstroombanen: Besluit in- en doorstroombanen zoals dit luidde op 31 december 2003;
l. Invoeringswet Wet werk en bijstand: Invoeringswet Wet werk en bijstand zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet van 29 december 2008 tot intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2008, 586).
B. [MvT]
Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid vervalt in artikel 46 het derde lid.
C. [MvT]
Paragraaf 6.5 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.