MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 4 (nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 441, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 441, nr. 8 (amendement-Spies c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 441, nr. 9 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 441, nr. 10 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 441, nr. 11 (amendement-Van Gent)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 441, nr. 12 (gewijzigd amendement-Spies c.s.)
- Kamerstukken II 2010-2011, 31 441, nr. 13 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 297-316
- Handelingen II 2008-2009, blz. 658
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 441, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 441, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 441, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 441, D (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 813-828
- Handelingen I 2008-2009, blz. 853-876
- Handelingen I 2008-2009, blz. 909

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 592, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 593).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten meer armslag te geven voor gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen ter bevordering van hun maatschappelijke participatie en dat het wenselijk is de mogelijkheden voor inkomensondersteuning beter in evenwicht te brengen met de mogelijkheden tot inkomensverbetering;
     Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel d komt te luiden:
d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, en de langdurigheidstoeslag, bedoeld in artikel 36;
2. Onderdeel e vervalt onder verlettering van onderdeel f tot onderdeel e.
B. [MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. het verlenen van een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36.
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben:
a. voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel a, in ieder geval betrekking op de evenwichtige aandacht voor de in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, genoemde groepen, alsmede voor verschillende doelgroepen daarbinnen, en op de wijze waarop rekening wordt gehouden met zorgtaken;
b. voor zover het gaat om het eerste lid, onderdeel d, in ieder geval betrekking op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen.
C. [MvT]
Het opschrift van paragraaf 4.1 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.