MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 519, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 519, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 519, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 519, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 519, nr. 5 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 8 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 9 (amendement-Karabulut en Van Gent)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 10 (amendement-Spekman)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 11 (amendement-Van der Ham)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 12 (amendement-Van der Ham en Nicolaï)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 13 (motie-Van der Ham)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 14 (motie-Van Gent en Karabulut)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 15 (motie-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 16 (motie-Brinkman en Fritsma)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 17 (amendement-Spekman c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 519, nr. 18 (amendement-Van der Ham c.s.)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1183-1215
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1294-1302
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1372-1373
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 519, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 519, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 519, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 519, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 31 519, E (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 813-828
- Handelingen I 2008-2009, blz. 853-876
- Handelingen I 2008-2009, blz. 909

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 595, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders). Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 596).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen nadere bepalingen op te nemen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 4, onderdeel d, komt te luiden:
d. kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind of, voor de toepassing van de artikelen 9 en 9a, het in Nederland woonachtige pleegkind;.
B. [MvT]
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift wordt vervangen door: Niet-uitkeringsgerechtigde, arbeidsinschakeling, sociale activering en startkwalificatie.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma wordt ┬╣ een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
C. [MvT]
In artikel 9, tweede lid, vervalt de derde zin.
D. [MvT]
Na artikel 9 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.