MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 514, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 514, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 514, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 514, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 514, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 9 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 10 (amendement-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 11 (amendement-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 12 (amendement-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 13 (amendement-Vermeij c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 14 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 15 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 16 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 17 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 18 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 19 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 20 (motie-Van Gent c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 21 (motie-Ortega-Martijn en Vermeij)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 22 (motie-Ortega-Martijn c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 23 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 24 (herdruk) (motie-Vermeij c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 25 (motie-Vermeij en Van Gent)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 26 (motie-Van Hijum c.s.)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 27 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 28 (gewijzigde motie-Vermeij en Van Gent)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 29 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 30 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 31 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 514, nr. 32 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 514, nr. 33 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 514, nr. 34 (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1231-1255
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1279-1289
- Handelingen II 2008-2009, blz. 1370-1371
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 514, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 514, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 514, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 514, D (eindverslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 514, E (motie-Strik c.s.)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 514, F (brief Minister en Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 514, G (verslag schriftelijk overleg)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 828-835
- Handelingen I 2008-2009, blz. 895-908
- Handelingen I 2008-2009, blz. 910

 

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering. Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 601).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere socialezekerheidswetten te wijzigen naar aanleiding van de evaluatie van deze wet, vanwege de hieruit voortvloeiende fusie tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Centrale organisatie werk en inkomen, in verband met de inwerkingtreding van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en om te komen tot deregulering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  [MvT]
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdelen c, d, i en r vervallen, onder verlettering van de onderdelen e tot en met h tot onderdelen c tot en met f, onder verlettering van de onderdelen j tot en met q tot onderdelen g tot en met n en onder verlettering van onderdeel s tot onderdeel o.
2. Onderdeel j (nieuw) komt te luiden:
j. volksverzekeringen: de verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;.
3. In onderdeel o (nieuw) wordt "reïntegratiebedrijf" vervangen door: re-integratiebedrijf.
4. In onderdeel h (nieuw) wordt "artikel 2, derde lid, onderdeel j," vervangen door: artikel 2, derde lid, onderdeel k,.
5. Na onderdeel o (nieuw) wordt ┬╣ een onderdeel toegevoegd, luidende:
p. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
B. [MvT]
Hoofdstuk 2 komt te luiden:
HOOFDSTUK 2. Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen
Art. 2. Instelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  [MvT]
-1. Er is een Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dat belast is met de taken, bedoeld in hoofdstuk 5.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft rechtspersoonlijkheid en heeft zijn zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats.
-3. Het personeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.
Art. 3. Instelling Sociale verzekeringsbank  [MvT]
-1. Er is een Sociale verzekeringsbank, die belast is met de taken, bedoeld in hoofdstuk 6.
-2. De Sociale verzekeringsbank heeft rechtspersoonlijkheid en heeft haar zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats.
-3. Het personeel van de Sociale verzekeringsbank wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van de titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.
Art. 4. Toepassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen  [MvT]
-1. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, met uitzondering van de artikelen 15 en 33 van die wet.
-2. Indien de mandaatverlening, bedoeld in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.