Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 30 907.
Handelingen II 2008-2009, blz. 3719-3719.
Kamerstukken I 2008-2009, 30 907 (A, B).
Handelingen I 2008-2009, blz. 997-998.

 

 

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer). Inwerkingtreding: 25 maart 2009 (Stb. 2009, 135).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen in verband met de invoering van het burgerservicenummer;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijkrelaties

 

Art. 1.3.
Artikel 80 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaal nummer kan in een persoonsregistratie worden opgenomen en bij het verstrekken van gegevens daaruit worden gebruikt door een organisatie die één of meer uitkeringsregelingen ter zake van ziekte, ontslag of werkloosheid van overheidswerknemers of gewezen overheidswerknemers uitvoert.
2. In het tweede lid wordt "sociaal-fiscaal nummer" telkens vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaal nummer.
3. In het derde lid wordt "sociaal-fiscaal nummer" vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, een sociaal-fiscaal nummer.

 

 

HOOFDSTUK  6

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 6.4.
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel s komt te luiden:
s. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;.
2. Onderdeel sa komt te luiden:
sa. sociaal-fiscaal nummer: het nummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel k, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;.
B.
In artikel 19, onderdeel a, wordt "sociaal-fiscaal nummer" vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaal nummer.
C.
In artikel 52, tweede lid, wordt "sociaal-fiscaal nummer" vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaal nummer.

 

Art. 6.5.
De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 45, elfde lid, wordt "sociaal-fiscaal nummer" vervangen door: burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
B.
Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.