MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 7 (motie-Van der Vlies c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 8 (motie-Van der Vlies c.s.)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 9 (motie-Sap en Leijten)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 10 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 317, nr. 11 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 317, nr. 12 (gewijzigde motie-Leijten)
- Handelingen II 2008-2009, blz. 7750-7767
- Handelingen II 2008-2009, blz. 7893-7901
- Handelingen II 2008-2009, blz. 7969
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 317, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 317, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 31 317, C (eindverslag)
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 317, D (brief Minister van VWS)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1394-1409

 

 

 

WET van 2 april 2009, Stb. 2009, 229, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers. Inwerkingtreding: 8 juli 2009 (Stb. 2009, 286).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na "voorziening" ingevoegd: of het verstrekken van een uitkering als bedoeld in artikel 19a.
2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Na "voorzieningen" wordt ingevoegd: of voor een uitkering als bedoeld in artikel 19a.
b. Na "voorziening" wordt ingevoegd: of uitkering als bedoeld in artikel 19a.
B. [MvT]
In het tweede lid van artikel 12 wordt "tweede lid" vervangen door: vierde lid.
C. [MvT]
De paragrafen 5 tot en met 11 worden vernummerd tot paragrafen 7 tot en met 13.
D. [MvT]
Paragraaf 4a wordt vernummerd tot paragraaf 5.
E. [MvT]
Na artikel 19 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.