MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2003-2004, 29 702, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 29 702, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 702, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 702, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 702, nr. 9 (amendement-Van de Camp)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 702, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 702, nr. 11 (amendement-Wolfsen en Teeven)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 702, nr. 12 (gewijzigd amendement-Wolfsen en Teeven)
- Kamerstukken II 2006-2007, 29 702, nr. 13 (derde nota van wijziging)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4056-4074
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4085-4091
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4711-4717
- Handelingen II 2006-2007, blz. 4909
- Kamerstukken I 2006-2007, 29 702, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2007-2008, 29 702, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2007-2008, 29 702, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 29 702, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2008-2009, 29 702, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2008-2009, 29 702, F (eindverslag)
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1597-1619
- Handelingen I 2008-2009, blz. 1619-1647

 

 

 

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 264, tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht). Inwerkingtreding: 1 juli 2009 (Stb. 2009, 266).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet, wenselijk is de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met bepalingen inzake bestuursrechtelijke geldschulden, inzake bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete, en inzake attributie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Aan artikel 1:1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-4. De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort.
B. [MvT]
Artikel 4:52 komt te luiden:
Art. 4:52.
-1. Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald.
-2. Indien de subsidie niet op een wettelijk voorschrift berust, kan bij de subsidieverlening, of, indien geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, bij de subsidievaststelling, een van artikel 4:87, eerste lid, afwijkende termijn voor de betaling van het subsidiebedrag worden vastgesteld.
C. [MvT]
De artikelen 4:54 en 4:55 vervallen.
D. [MvT]
Artikel 4:57 komt te luiden:
Art. 4:57.
-1. Het bestuursorgaan kan onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terugvorderen. [MvT]
-2. Het bestuursorgaan kan het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel invorderen. [MvT]
-3. Het bestuursorgaan kan het terug te vorderen bedrag verrekenen met een aan dezelfde subsidieontvanger voor dezelfde activiteiten verstrekte subsidie voor een ander tijdvak. [MvT]
-4. Terugvordering van een subsidiebedrag of een voorschot vindt niet plaats voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handeling, bedoeld in artikel 4:49, eerste lid, onderdeel c, heeft plaatsgevonden, vijf jaren zijn verstreken. [MvT]
E. [MvT]
Na titel 4.3 wordt een titel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.