MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 483, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 483, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 483, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 483, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 483, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1995-1996, 24 483, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 1995-1996, blz. 2541-2542
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 483, nr. 129 (verslag)
- Kamerstukken I 1995-1996, 24 483, nr. 129a (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1995-1996, blz. 515

 

 

 

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 686, tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet). Inwerkingtreding: 1 januari 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van de loonkosten en dat een franchise in het werkgeversdeel van de premie ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds daartoe een goed middel is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 9 van de Coördinatiewet sociale verzekering wordt als volgt gewijzigd.
1. Het vierde lid wordt vervangen door:
-4. Bij de berekening van het loon waarnaar de premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt geheven, blijft, wat betreft het door de werkgever verschuldigde deel van de premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds, het bij dezelfde werkgever genoten loon buiten aanmerking tot een bedrag dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van een door Onze Minister vastgesteld bedrag met het aantal dagen van het premiebetalingstijdvak waarover de werknemer het loon heeft genoten.
2. Het zevende lid wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.