Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 Januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

 

     Voor de toepassing van artikel 26 van het op 7 Januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag hebben de hoogste administratieve Franse en Nederlandse autoriteiten, vertegenwoordigd door:

     van Nederlandse zijde:

     de Heer A.M. Joekes, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

     van Franse zijde:

     de Heer Pierre Garet, Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid,
     de Heer Camille Laurens, Minister van Landbouw,

     in gemeen overleg de navolgende regelen vastgesteld met betrekking tot de wijze van toepassing van dat Verdrag.

 

TITEL I. Uitvoering van artikel 3 van het Algemeen Verdrag

Positie van de arbeiders, die tijdelijk van het ene land naar het andere land worden uitgezonden

Artikel 1

Wanneer loonarbeiders en met deze gelijkgestelden in een ander land dan dat, waar zij gewoonlijk verblijf houden, werkzaam zijn ten behoeve van een onderneming, welke in het land van hun gewone verblijfplaats is gevestigd en waarbij zij gewoonlijk in dienst zijn, en zij krachtens het bepaalde bij artikel 3, tweede lid, onder a, van het Algemeen Verdrag onderworpen blijven aan de wettelijke regelingen van het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • 1. De werkgever en de belanghebbenden regelen alle zaken met betrekking tot premiebetaling en uitkeringen rechtstreeks met het bevoegde Franse orgaan, wanneer het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, Frankrijk is en met het bevoegde Nederlandse orgaan, wanneer het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, Nederland is.

  • 2. Het bevoegde orgaan van het land, waar de belanghebbenden gewoonlijk werkzaam zijn, reikt aan ieder van hen een bewijs uit, waarvan het model door de Technische Commissie, bedoeld in artikel 48, wordt vastgesteld en dat de verklaring bevat, dat de betrokkene onderworpen blijft aan de wetgeving inzake de sociale zekerheid van dat land.

Dat bewijs moet zo nodig door de vertegenwoordiger van de werkgever in het andere land, indien er een zodanige vertegenwoordiger is, of anders door de arbeider zelf, worden getoond.

Wanneer een aantal arbeiders het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, tegelijkertijd verlaten met het doel om gezamenlijk in een ander land te gaan werken en om tegelijkertijd naar het eerste land terug te keren, kan met één bewijs voor alle arbeiders worden volstaan.

TITEL II. Bijzondere bepalingen betreffende de ziekteverzekering en de moederschaps- en overlijdensuitkeringen

Artikel 2

Wanneer een arbeider, die zich van het ene land naar het andere land heeft begeven, een beroep op de voordelen van het Algemeen Verdrag moet doen om aanspraak te kunnen maken op uitkering bij ziekte, moederschap of overlijden, is het orgaan van het land van zijn nieuwe plaats van tewerkstelling, bij hetwelk de uitkering is aangevraagd, verplicht om, indien de arbeider een formulier overlegt, waarvan het model door de Technische Commissie is vastgesteld, zich tot het bevoegde orgaan van het andere land te wenden, in het bijzonder met het oog op het verkrijgen van inlichtingen betreffende de tijdvakken van verzekering van de arbeider.

Te dien einde maakt het orgaan van het land van de nieuwe plaats van tewerkstelling gebruik van een formulier, waarvan het model door de Technische Commissie wordt vastgesteld; op dat formulier verstrekt het orgaan zelf de hem bekende gegevens en zendt het toe aan het bevoegde orgaan van het andere land teneinde de vereiste inlichtingen te ontvangen.

Artikel 3

Voor de toepassing van de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Verdrag, alsmede in het geval, waarin samenstelling van tijdvakken plaats vindt voor de beoordeling van het recht op uitkering in het land van de nieuwe verblijfplaats, worden tijdvakken van verzekering, welke in Nederland zijn vervuld, beschouwd als tijdvakken van verzekering of van verrichte arbeid in de zin van de Franse wetgeving en worden tijdvakken van verrichte arbeid en de daarmede gelijkgestelde tijdvakken, welke in Frankrijk zijn vervuld, beschouwd als tijdvakken van verzekering in de zin van de Nederlandse wetgeving.

Artikel 4

Voor de beoordeling van het recht op verstrekkingen in natura ten behoeve van de indirect-verzekerden van een arbeider, bedoeld in artikel 6 van het Algemeen Verdrag, is van toepassing de wetgeving van het land, waar de indirect-verzekerden verblijven.

Als tijdvakken van verzekering in de zin van het eerste lid van genoemd artikel 6 worden beschouwd tijdvakken van verzekering, alsmede tijdvakken, welke krachtens de wetgeving, waaraan de arbeider onderworpen is of geweest is, met tijdvakken van verzekering zijn gelijkgesteld.

Om aanspraak te kunnen maken op verstrekkingen moeten de indirect-verzekerden aan het orgaan, dat ingevolge de van toepassing zijnde wetgeving bevoegd is, een verklaring overleggen, waarvan het model door de Technische Commissie, bedoeld in artikel 48, wordt vastgesteld.

Als indirect-verzekerden van een arbeider worden beschouwd degenen, die als zodanig worden aangemerkt krachtens de wetgeving van het land, binnen welks grondgebied de indirect-verzekerden verblijven. Voor zover de wetgeving van de ene of van de andere Verdragsluitende Partij slechts personen, die met de arbeider onder één dak samen wonen, als indirect-verzekerden beschouwt, wordt deze voorwaarde geacht te zijn vervuld, indien deze personen voornamelijk ten laste van de arbeider komen.

Artikel 5

De betaalbaarstelling van de uitkering bij overlijden, welke overeenkomstig het bepaalde bij artikel 8 van het Algemeen Verdrag verschuldigd is aan de rechthebbenden van verzekerden ingevolge de Franse wetgeving, die in Nederland verblijven en aan de rechthebbenden van verzekerden ingevolge de Nederlandse wetgeving, die in Frankrijk verblijven, kan geschieden door tussenkomst van de Ziekenfondsraad enerzijds, en van de Nationale Kas voor de Sociale Zekerheid anderzijds, onder overlegging van een aanvrage, waarvan het model door de Technische Commissie wordt vastgesteld.

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde organen zullen elkaar de formulieren toezenden, welke nodig zijn voor de indiening van aanvragen.

TITEL III. Invaliditeitsverzekering

Eerste Hoofdstuk. — Algemene bepalingen

Artikel 6

Voor de beoordeling van het recht op uitkering en voor de berekening van de invaliditeitsrenten worden de tijdvakken van verzekering, vervuld ingevolge de wetgeving van elk van de beide landen, en de tijdvakken, welke krachtens de wetgeving dier landen met tijdvakken van verzekering zijn gelijkgesteld, op de volgende wijze samengesteld:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.