Zie ook:
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus ondertekend te Den Haag op 9 juli 2002

 

     Ingevolge artikel 34 van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus, ondertekend te Den Haag op 9 juli 2002, zijn de bevoegde autoriteiten:

     voor Nederland,

     de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

     voor de Republiek Cyprus,

     de Minister van Arbeid en Sociale Verzekering,

     voor de toepassing van het Verdrag de volgende bepalingen overeengekomen:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 2 Onder „Verdragsluitende Staten” wordt verstaan: de Verdragsluitende Staten bij het Verdrag.

 • 3 De overige in dit Akkoord gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in artikel 1 van het Verdrag of in dit Akkoord wordt gegeven.

Artikel 2. Verbindingsorganen

 • 1 Voor de toepassing van het Verdrag zijn de verbindingsorganen in overeenstemming met artikel 34, derde lid, van het Verdrag:

  • a. voor het Koninkrijk der Nederlanden:

   • i. voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen en voor kinderbijslagen alsmede voor de toepassing van de artikelen 8 en 13 van deel II van het Verdrag: de Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen;

   • ii. in alle overige gevallen: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;

   of een andere instantie die bevoegd is tot uitvoering van taken die thans worden uitgevoerd door voornoemde organen;

  • b. voor de Republiek Cyprus: de Directie Sociale Verzekeringsdiensten.

 • 2 Voor de toepassing van het Verdrag kunnen de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten overeenkomen andere verbindingsorganen te benoemen.

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 3. Organen

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder „orgaan”:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.