Zie ook:
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Administratieve Schikking betreffende de toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid

 

     Gelet op het Verdrag dat op 6 december 2010 in Brussel werd gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, hierna "het Verdrag" genoemd;

     Met het oog op het bepalen van de nadere regels voor de uitvoering van dit Verdrag zoals bepaald in artikel 16 van het Verdrag en om de doeltreffendheid ervan te waarborgen;

     Beslissen de bevoegde autoriteiten, te weten:

     voor Nederland: de minister die het aangaat

     en

     voor België: de bevoegde Ministers op het federale niveau, en op het niveau van de gedefedereerde entiteiten de bevoegde Ministers van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie,

in onderlinge overeenstemming het volgende:

 

Artikel 1. Definities

  • 2 „Overdracht”: elke verwerking of elk geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

  • 3 De in deze Administratieve Schikking gebruikte termen hebben de betekenis die daaraan in artikel 1 van het Verdrag wordt gegeven.

Artikel 2. Uitwisseling van gegevens en procedures

Algemeen:

Bij de beschrijving van de gegevens dient vermeld te worden welke instellingen of autoriteiten betrokken zijn bij de uitwisseling van deze gegevens. Er wordt duidelijk bepaald welke partij de gegevens ter beschikking stelt, welke partij de gegevens uiteindelijk ontvangt en welke andere partijen bij de uitwisseling betrokken zijn.

Wat België betreft:

Voor elke uitwisseling van gegevens buiten het netwerk, door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid, dient in voorkomend geval vooraf machtiging te worden gegeven in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Artikel 3. Uitvoeringsprocedures inzake de samenwerking voor de toepassing van de Belgische wettelijke niet-contributieve, inkomensgebonden uitkeringen die aan behoeftige personen worden toegekend en de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand

  • 1 Het verlenen van bijstand, het in verband brengen van bestanden, de verificatie van gegevens en de samenwerking bij controles zoals bedoeld in respectievelijk de artikelen 7, 9, 10 en 13 van het Verdrag vindt plaats tussen de verbindingsorganen. Deze verbindingsorganen worden vermeld in Bijlage II bij deze Administratieve Schikking.

  • 2 De verbindingsorganen wijzen een vertegenwoordiger aan die de aanvragen van het verbindingsorgaan van de andere Verdragsluitende Partij in ontvangst neemt en als contactpersoon fungeert.

  • 3 De verbindingsorganen werken in Samenwerkingsovereenkomsten een procedure uit voor het in verband brengen van bestanden en de verificatie van gegevens, waaronder gegevens betreffende het inkomen en vermogen.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid en bescherming van de gegevens

Wat Nederland betreft:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.