Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-02-2015   Intrekking Stcrt. 2015, 2557 Stb. 2015, 29
01-10-2013 01-06-2011 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 25388 Stcrt. 2013, 25388

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 september 2013, 2013-0000117927, tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van een koopkrachttegemoetkoming aan niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen (Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. ouderdomspensioen: ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Ouderdomswet;
c. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Uitvoeringsbesluit KOB: Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen;
e. Wmkob: Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

 

Art. 2. Uitvoering van de regeling
De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling. [BbS13] [BbS14]

 

Art. 3. Tegemoetkoming
-1. De persoon die:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Neem nu een abonnement op 123recht en ontvang 80% korting
op het eerste abonnementsjaar. Klik hier.