Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-09-2016 01-07-2016 Intrekking Stcrt. 2016, 50776 Stcrt. 2016, 50776
30-04-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling Stcrt. 2013, 11203 Stcrt. 2013, 11203

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4.6 van de Regeling SUWI;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de Individuele re-integratieovereenkomst een inkoopkader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening 2009, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 mei 2009, nummer 12792, wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inkoopkader individuele re-integratieoverkomst UVW 2013.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 19 april 2013.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

BIJLAGE (pdf-bestand)

 

 

 

TOELICHTING
[19 mei 2009]

 

    Voor de uitvoering van de individuele re-integratieovereenkomst (IRO) stelt het UWV een inkoopkader op. In dit inkoopkader zijn voorwaarden opgenomen waaraan een re-integratiebedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor sluiting van een IRO-overeenkomst met het UWV.
     Tot 1 juli 2012 maakte het inkoopkader voor de IRO onderdeel uit van één geïntegreerd inkoopkader, zijnde het Inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009. Het UWV is in 2012 gestart met een heroverweging op zijn inkoopbeleid re-integratiedienstverlening. Om deze reden is er per 1 juli 2012 een tijdelijke IRO-regeling van kracht geworden volgens de "Aanmeldprocedure en entreevoorwaarden tijdelijke IRO-overeenkomst UWV 2012". Deze tijdelijke IRO-regeling duurt voort totdat er op basis van de heroverweging een nieuwe werkwijze voor de inkoop van IRO’s is uitgewerkt en voor effectuering gereed is. De effectuering was gepland voor 1 januari 2013. Echter er heerst, als gevolg van het Regeerakkoord 2012, momenteel onduidelijkheid over het totale re-integratiebudget. Mede hierdoor is de heroverweging en effectuering van een nieuwe werkwijze ernstig vertraagd. Naar huidig inzicht zal de heroverweging van het nieuwe inkoopbeleid nog geruime tijd vergen en is de effectuering daarvan nu gepland voor omstreeks 1 januari 2016.
     De bestaande op basis van de "Aanmeldprocedure en entreevoorwaarden tijdelijke IRO-overeenkomst UWV 2012" gesloten IRO-overeenkomsten lopen door tot aan het tijdstip dat nieuwe IRO-overeenkomsten op basis van het alsdan heroverwogen inkoopbeleid zullen zijn gesloten. Om de markt voor IRO-dienstverlening niet langer dan nodig af te sluiten voor nieuwe dienstverleners, wordt per 1 januari 2013 de regeling "Inkoopkader individuele re-integratieovereenkomst UWV 2013" van kracht. De voorwaarden van deze regeling zijn gelijk aan die uit de "Aanmeldprocedure en entreevoorwaarden tijdelijke IRO-overeenkomst UWV 2012". Re-integratiebedrijven die nog geen IRO-overeenkomst met het UWV hebben en daar wel voor in aanmerking willen komen, kunnen indien zij menen aan de voorwaarden van het "Inkoopkader individuele re-integratieovereenkomst UWV 2013" te voldoen, zich aanmelden voor een IRO-overeenkomst met het UWV.
     Het Inkoopkader individuele re-integratieovereenkomst 2013 is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
     Zoals aangegeven, streeft het UWV ernaar omstreeks 1 januari 2016 op basis van een grondige heroverweging een nieuwe werkwijze voor de inkoop van IRO’s te kunnen effectueren. Dit besluit is van kracht tot aan de effectuering van deze nieuwe werkwijze.

 

B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.