Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-04-2013 01-01-2013 Intrekking Stcrt. 2013, 11203 Stcrt. 2013, 11203
01-09-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 12792 Stcrt. 2009, 12792

 

 

19 mei 2009

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 4.6 van de Regeling SUWI;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de Individuele re-integratieovereenkomst een inkoopkader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst 2008 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2009. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2009, treedt het besluit in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2009.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 19 mei 2009.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

BIJLAGE (pdf-bestand)

 

 

 

TOELICHTING
[19 mei 2009]

 

     Voor de uitvoering van de individuele re-integratieovereenkomst (IRO) moet het UWV beleidsregels opstellen. Deze beleidsregels zijn vastgelegd in de bijlage bij het Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening [lees: Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009, red.].
     In het inkoopkader is een aantal voorwaarden opgenomen dat getoetst moet worden als een IRO wordt aangevraagd. Het UWV heeft ervoor gekozen om de verschillende inkoopkaders te integreren tot één nieuw inkoopkader. Dat betekent dat het Beoordelingskader IRO 2008 [lees: Besluit beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst 2008, red.] komt te vervallen en wordt vervangen door dit inkoopkader.
     In het inkoopkader worden voorwaarden gesteld ten aanzien van de liquiditeit en solvabiliteit van het bedrijf en wordt een aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze eisen komen voor een deel overeen met de eisen die gesteld worden in het kader van het keurmerk Blik op Werk.
     Het in 2008 gepubliceerde Besluit beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst [2008, red.] (Stcrt. 2008, 64) wordt vervangen door dit besluit. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het beoordelingskader 2008 is de eis dat bedrijven verplicht worden om het keurmerk van stichting Blik op Werk te halen.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.