Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 242
(= 1837)
Stb. 2008, 601
01-03-2007 01-01-2007 Wijziging Stcrt. 2007, 41 Stcrt. 2007, 41
09-10-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 195 Stcrt. 2005, 195
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 172 Stcrt. 2003, 172
10-09-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 172 Stcrt. 2003, 172

 

 

20 augustus 2003/CWI 2003/011

     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;
     Gelet op de artikelen 21, onderdeel a en b, en 25 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

1. Redactie: Ingevolge artikel I, onderdeel H, van het Besluit van 2 december 2008, Stcrt. 2008, 1837, zijn de Registratieregels CWI voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Registratieregels UWV.

 

 

Art. 1. Registratie van werkzoekenden
-1. Een werkzoekende die dit recht op grond van artikel 30b Wet SUWI toekomt, laat zich registreren als werkzoekende door zich in persoon te melden bij de vestiging die binnen het werkgebied van diens (toekomstig) woonadres is gelegen.
-2. De werkzoekende ontvangt, nadat zijn identiteit is vastgesteld aan de hand van een geldig document als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, een bewijs van registratie als bedoeld in artikel 30b, tweede lid, Wet SUWI.
-3. De ingangsdatum van registratie is:
a. de datum waarop betrokkene tijdens het bezoek als bedoeld in het eerste lid als werkzoekende is opgenomen in de registraties van het UWV;
b. de meldingsdatum, zijnde de datum waarop het UWV een verzoek van betrokkene om geregistreerd te worden, heeft vastgelegd.
-4. Het bewijs van registratie als bedoeld in het tweede lid bevat ten minste de volgende gegevens:
a. naam, adres, telefoon- en faxnummer van de vestiging van het UWV die het bewijs van registratie heeft verstrekt;
b. ingangsdatum van de registratie en datum waarop deze expireert;
c. datum melding bij het UWV met het oog op een uitkeringsaanspraak;
d. persoonsgegevens van de werkzoekende: naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats en burgerservicenummer, en bij gebreke daarvan het sofinummer;
e. beroep van inschrijving van de werkzoekende en diens beschikbaarheid voor werk (in uren per week);
f. vervallen;
g. wijze van verlenging.

 

Art. 2. Geldigheidsduur van registratie
-1. De geldigheidsduur van de registratie is

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.