Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
01-11-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 22458 Stcrt. 2011, 22458
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 22458 Stcrt. 2011, 22458
01-01-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 4
(= 355)
Stb. 2008, 601

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. W&B/BP&C/08/36054, houdende regels voor de financiering van de verlening van bijstand in het buitenland (Regeling financiering bijstand buitenland)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 121a van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. valutadag: de op de rekening-courantafschriften aangegeven dag van betaling;
d. bijstandskosten: de kosten van bijstand die verleend wordt op grond van artikel 78h van de Participatiewet;
e. uitvoeringskosten: de kosten verbonden aan de uitvoering van de verlening van bijstand op grond van artikel 78h van de Participatiewet.

 

Art. 2. Raming baten en lasten
Vóór 1 oktober

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.