Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
03-08-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 147 Stcrt. 2006, 147

 

 

18 juli 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 27 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 38 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 44 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 36 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
f. uitkering: uitkering in de zin van hoofdstuk II van de WAO, de hoofdstukken 6 en 7 van de Wet WIA, hoofdstuk 3 van de WAZ of hoofdstuk 2 van de Wajong;
g. uitkeringsgerechtigde: de persoon aan wie een uitkering ingevolge de WAO, de Wet WIA, de WAZ of de Wajong is toegekend;
h. aanvrager: de persoon, bedoeld in artikel 34, derde lid, van de WAO, artikel 64, derde lid, van de Wet WIA en artikel 28, vierde lid, van de Wajong.

 

Art. 2.
De aanvrager maakt met betrekking tot zijn aanvraag van uitkering gebruik van een formulier, beschikbaar gesteld door het UWV, waarop hij de gegevens vermeldt die voor de beoordeling van de aanvraag door het UWV noodzakelijk zijn. Het formulier wordt door de aanvrager ondertekend.

 

Art. 3.
-1. De vrijwillig verzekerde die in het jaar voordat hij arbeidsongeschikt is geworden winst of inkomsten heeft genoten als zelfstandige voegt bij de aanvraag de aangiften en de aanslagen voor de Wet inkomstenbelasting 2001 die betrekking hebben op de drie kalenderjaren die aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid zijn voorafgegaan, alsmede de jaarstukken die betrekking hebben op de drie kalenderjaren of niet met het kalenderjaar samenvallende boekjaren die aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid zijn voorafgegaan.
-2. Desgevraagd verstrekt de verzekerde deze gegevens over andere jaren.

 

Art. 4.
De aanvrager zorgt ervoor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.