Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67764 Stcrt. 2016, 67764
  Wijziging Stcrt. 2016, 51847 Stcrt. 2016, 51847
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 15973 Stcrt. 2015, 15973
25-09-2015 01-05-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 31250 Stcrt. 2015, 31250
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
  Wijziging Stcrt. 2014, 19324 Stcrt. 2014, 19324
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 24543 Stcrt. 2013, 24543
01-01-2013   Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 15265 Stcrt. 2012, 15265

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. IVV/OOG/2012/11022, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz 2013) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel C, van de Regeling van 3 juli 2014, Stcrt. 2014, 19324, is de Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz 2013 met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertittel, luidende: Regeling statistiek Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015.

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 77 van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 78, derde lid, van de Wet werk en bijstand, artikel 55, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 55, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 5, derde lid, van de Wet participatiebudget;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; ¹
b. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
c. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
d. Wwik: Wet werk en inkomen kunstenaars zoals deze luidde op 31 december 2011;
e. WIJ: Wet investeren in jongeren zoals deze luidde op de dag vóór inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 2011, 650);
f. uitkering: bijstand, waaronder bijstand als bedoeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, of langdurigheidstoeslag op grond van de Participatiewet of de uitkering op grond van de Ioaw of Ioaz;
g. Bbz 2004: uitkering aan zelfstandigen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
h. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
i. SVB: de Sociale verzekeringsbank.

1. Volgens de redactie dient na onderdeel a, onder verlettering van de onderdelen b tot en met i tot onderdelen c tot en met j, een nieuw onderdeel b te worden ingevoegd, luidende:
b. college: college van burgemeester en wethouders;.

 

Art. 2. Statistiek uitkeringen gemeenten
De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.