Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 17111 Stcrt. 2011, 17111
27-09-2011   Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 17111 Stcrt. 2011, 17111

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2011, nr. IVV/FB/2011/14617, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het Bbz 2004: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
b. de uitkering Bbz 2004: de uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Bbz 2004.

 

Art. 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten
-1. Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.